Activiteiten

FEBEG vertegenwoordigt de belangrijkste bedrijven uit de elektriciteits- en gassector in België.

In de praktijk doet FEBEG dit door:

  • regelmatige contacten te onderhouden met internationale, federale en regionale overheden, regulatoren, werkgeversorganisaties, adviesraden en andere instanties om zich te informeren over alle onderwerpen die van belang kunnen zijn voor haar leden;
  • een kader te scheppen waarbinnen de producenten, handelaars, leveranciers en laboratoria uit de elektriciteits- en gassector gemeenschappelijke standpunten kunnen uitwerken over beleidskwesties en wetsvoorstellen, zowel voor sociale, economische, fiscale en juridische materies als op het vlak van het leefmilieu;
  • het beleid en de standpunten van de sector te verdedigen niet alleen bij de internationale, federale en regionale overheden, regulatoren, werkgeversorganisaties, adviesraden en andere instanties, maar ook bij de publieke opinie;
  • de bedrijven te begeleiden of te vertegenwoordigen bij het afsluiten van akkoorden (sectorakkoorden, milieubeleidsovereenkomsten, poolingagreement, …);
  • de belangen van de producenten, handelaars, leveranciers en laboratoria uit de elektriciteits- en gassector te behartigen in het bevoegde Paritair Comité 326;
  • de producenten, handelaars, leveranciers en laboratoria uit de elektriciteits- en gassector te ondersteunen door het verspreiden van informatie via een ‘extranet’, door het geven of organiseren van opleidingen en door het uitvoeren of laten uitvoeren van analyses en studies voor zowel sociale, economische, fiscale en juridische materies, als op het vlak van het leefmilieu;
  • de publieke opinie te informeren door het verspreiden van diverse publicaties (persberichten, brochures, rapporten, …) en het onderhouden van een website.