Nuttige links

Op de volgende websites vindt u eveneens relevante informatie over de elektriciteits- en gassector:

Overheden

Directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie (DG Energy)
DG Energy is belast met de ontwikkeling van het Europese beleid op het vlak van energie. Het is ook belast met de financiële steunprogramma’s, technologische ontwikkeling en innovatie.
https://energy.ec.europa.eu/index_en

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie (FOD Economie)
Op het Belgische niveau is de FOD Economie verantwoordelijk voor het energiebeleid. De prioriteiten van de FOD Economie zijn het scheppen van de voorwaarden voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.
https://economie.fgov.be/nl

Vlaams Energieagentschap (VEA)
Het VEA geeft uitvoering van een duurzaam energiebeleid in Vlaanderen. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en het bijdragen tot beleidsuitvoering en –ondersteuning.
https://www.vlaanderen.be/veka 

DGO4, Directie-generaal Energie (SPW - Service Public Wallon)

De DGO4 is de operationele Directoraat-generaal van Ruimtelijke ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie.  De DGO4 biedt een site aan met een ruim aanbod van informatie over energie, voor alle types bezoekers. 
https://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
 

Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
https://leefmilieu.brussels/

Regulatoren

Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG)
De CREG is het federale organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze adviseert de federale overheid over de organisatie en werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt. Tegelijk is de CREG belast met het toezicht en de controle op de toepassing van de relevante wetten en reglementen.
www.creg.be

Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt (VREG)
De VREG is een Vlaamse overheidsinstantie die instaat voor de regulering, de controle en de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaamse Gewest.
www.vreg.be

Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE)
De CWaPE is het officiële organisme dat belast is met de regulering van de geliberaliseerde gas- en elektriciteitsmarkten in Wallonië. Zij heeft eveneens als de taak om de Waalse Gewestregering te adviseren. Zij controleert de marktoperatoren en arbitreert bij conflicten over de aansluiting op en de toegang tot het netwerk.
www.cwape.be

Reguleringscommissie voor energie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BRUGEL)
BRUGEL staat ervoor in dat de organisatie en de werking van de Brusselse elektriciteits- en gasmarkt op efficiënte wijze wordt geregeld. Daarom verleent zij adviezen aan de overheid. Tegelijk controleert en reglementeert zij de markt. BRUGEL heeft ook als doel de verbruiker behoorlijk in te lichten.
www.brugel.be

Beroepsfederaties

Eurelectric
De Europese beroepsvereniging Eurelectric heeft naast de Europese elektriciteitssector ook enkele geaffilieerde organisaties als lid. Eurelectric wil bijdragen tot de competitiviteit van de elektriciteitssector, tot een efficiënte vertegenwoordiging van de industrie en tot de rol van elektriciteit in de vooruitgang van de samenleving.
www.eurelectric.org

Eurogas
Eurogas is de beroepsvereniging van de Europese gassector. Eurogas promoot de samenwerking in de Europese gassector en vertegenwoordigt de sector bij de Europese Unie en andere internationale instanties.
www.eurogas.org

Synergrid
De taak van Synergrid is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van de netten in België: van de transmissie van elektriciteit (Elia), over het vervoer van aardgas (Fluxys) tot de distributie van elektriciteit en gas (distributienetbeheerders).
www.synergrid.be

Koninklijk Verbond van Belgische Gasvaklieden (KVBG)
Het KBVG is belast met de technische aspecten in verband met aardgas en in het bijzonder met het bevorderen van de veiligheid en een goede werking van de aardgasinstallaties bij de klanten. Zij staat, in samenwerking met de gasoperatoren, ook in voor de promotie van het aardgas.
www.aardgas.be

Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC)
Het BEC heeft tot taak de normalisatie te bevorderen en normen tot stand te brengen.
https://www.bec-ceb.be/

Internationale instellingen

Internationaal Energieagentschap (IEA)
Het IEA treedt voor 27 landen op als adviseur op het vlak van het energiebeleid. Het IEA staat voor een uitgebalanceerd energiebeleid dat rekening houdt met bevoorradingszekerheid, economische ontwikkeling en milieubescherming.
https://www.iea.org/

World Energy Council (WEC)
WEC is één van de grootste multie-energie organisaties. Het heeft leden-commissies in meer dan 90 landen, waaronder de belangrijkste energieproducerende en –verbruikende landen. De organisatie behandelt alle energietypes zoals kolen, olie, aardgas, nucleaire energie, waterkrachtcentrales en hernieuwbare energie.
https://www.worldenergy.org/