De marktefficiëntie en de bevoorradingszekerheid verbeteren door de markt te vergroten

De transitie naar een werkelijk geïntegreerde en koolstofarme markt in Europa zal efficiënter verlopen als het elektriciteits- en gassysteem wordt geoptimaliseerd op regionaal niveau, bijvoorbeeld CWE, en uiteindelijk op Europees niveau.

Een geïntegreerde markt is geen markt waar op bepaalde tijdstippen een aantal grensoverschrijdende uitwisselingen mogelijk zijn, maar een markt waarin alle deelnemers op een werkelijk niet-discriminerende basis met elkaar kunnen interageren.

Idealiter zouden de netbeheerders het systeem ook als ‘één systeem’ beheren. Dit vereist een hoge mate van samenwerking tussen de netbeheerders en een harmonisatie van de operationele regels van het systeem.

FEBEG aanbevelingen

  • Zorgen voor een gelijk speelveld tussen marktspelers uit verschillende landen door de relevante regelgeving evenals de markt- en operationele regels te harmoniseren

  • Een transparante en geïntegreerde regionale methodologie - met frequente updates - invoeren om de transmissiecapaciteit te berekenen en toe te wijzen aan de markt

  • Planning voor netinvesteringen op regionaal niveau, bijvoorbeeld op CWE-niveau, organiseren en beslissingen inzake netinvesteringen coördineren

  • Een grondige kosten-batenanalyse uitvoeren voor investeringen in nieuwe interconnectiecapaciteit, rekening houdend met economische, maatschappelijke, politieke en ecologische kosten en -baten