Sociaal Departement FEBEG

Het Sociaal Departement situeert zich in de kern van de activiteiten van FEBEG. De werkgeversfederaties FEBEG en Synergrid (1), zijn namelijk als enigen bevoegd om met de vakbonden te onderhandelen over de sociale regels van de sector (Paritair Comité 326). De CAO’s die hieruit voortvloeien zijn van toepassing op alle bedrijven van de sector. Binnen FEBEG werken 2 personen rond de sociale materies, in nauwe samenwerking met de specialisten van de departementen economie en communicatie en in nauw overleg met hun collega’s van Synergrid. 

Voornaamste activiteiten:

Onderhandelingen in Paritair Comité: FEBEG verenigt de standpunten van de werkgevers en stelt deze voor en verdedigt ze ten aanzien van de syndicale organisaties binnen het Paritair Comité 326.

Commissie ‘Sociaal Beleid’ en Werkgroepen: de leden-bedrijven van FEBEG delegeren deelnemers aan de Commissie ‘Sociaal Beleid’ en aan werkgroepen.  De Commissie ‘Sociaal Beleid’ voert het werk uit van intern debat en van consolidatie dat leidt tot de opmaak van standpunten en gemeenschappelijke mandaten van de werknemers inzake sectoraal sociaal beleid (CAO, Sociale Programmatie, enz.). De werkgroepen zijn actief in het uitwisselen van ‘best practices’ en in het opstellen van concrete technische voorstellen voor specifieke sociale materies.

Vertegenwoordiging: Vertegenwoordiging door FEBEG in alle contacten inzake sociale materies bij andere belangrijke actoren zoals de andere nationale beroepsfederaties (VBO) en internationale beroepsfederaties (Eurelectric), de bevoegde ministeries, enz.

Sociale bemiddeling: Bij conflicten tussen werkgevers en werknemers op niveau van individuele bedrijven, of op sectoraal niveau, neemt het sociaal departement deel aan de verzoeningsbureaus en kunnen de leden beroep doen op de specialisten van het sociaal departement om als bemiddelaar en als derde partij in het conflict op te treden.

Consultancy wettelijke en sociale materie: Het sociaal departement stelt zijn socio-juridische en sectorale expertise ter beschikking van de leden die hierom vragen, bijvoorbeeld voor de interpretatie van de CAO’s of voor kwesties in verband met de RSZ of de fiscaliteit.

Administratie van sectorale fondsen: In het kader van het sociaal beleid heeft de sector verschillende fondsen opgericht zoals die bestemd voor de dekking van de hospitalisatie, of het fonds voor bestaanszekerheid, enz. Het sociaal departement is gemandateerd om als goede huisvader hiervan het administratief beheer te verzekeren.

Paritaire classificatie van de functies: compilatie en bijwerking van de functieprofielen en de bijbehorende barema’s.

Rapportering: Verzameling en compilatie van sociale gegevens van alle bedrijven in de sector om de sectorale sociale verslagen op te stellen die door het Paritair Comité en de Tewerkstellingscel worden vereist.

(1) FEBEG vertegenwoordigt de energieproducenten en- leveranciers (geliberaliseerde markt), Synergrid vertegenwoordigt de netbeheerders (gereguleerde markt).