Disclaimer; Privacy & Cookies Policies

Deze website is eigendom van:
FEBEG
Koningsstraat 146
1000 Brussel
Belgïe
Tel +32 2 500 85 85
E-mail:info@febeg.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FEBEG of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FEBEG levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FEBEG de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
FEBEG kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FEBEG geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
FEBEG kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
FEBEG verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Privacy Policy

1.         Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1.  De website die beschikbaar is op het adres https://www.febeg.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van FEBEG vzw - Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven , ondernemingsnummer 0894.510.739, met zetel te 1000 Brussel (hierna: “FEBEG vzw”, “wij” of “ons”).

1.2.      Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door FEBEG vzw, onder meer op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van  andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

FEBEG vzw raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3.      Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van FEBEG vzw die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.4.      Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Disclaimer; Privacy & Cookies Policies’ op de FEBEG Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@febeg.be . FEBEG vzw zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.5.      FEBEG vzw behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.

 

2.         Wie  zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?


FEBEG vzw                            
Koningsstraat 146, B-1000 Brussel 
ondernemingsnummer: 0894.510.739
+32 2 500 85 85
info@febeg.be
https://www.febeg.be              
 

3.         Contactpersoon GDPR : 

            Dhr Laurent Vander Elst laurent.vanderelst@febeg.be  - +32 2 500 85 85 - +32 472 62 82 64

4.         Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 

4.1.      FEBEG vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Om in contact met u te blijven ivm de activiteiten van FEBEG – Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven vzw.
  • Om de FEBEG Nieuwsbrief naar u te versturen
  • Om u te kunnen uitnodigen op FEBEG evenementen

4.2.      Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing – onder andere om in contact met u te blijven door middel van FEBEG nieuwsbrieven en van uitnodigingen voor FEBEG evenementen.

5.         Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
 

5.1.      Wij verwerken uw persoonsgegevens tenzij u ons aangeeft dat u dit niet meer wenst (indien u ons hiervoor toestemming geeft ) en op basis van gerechtvaardigde belangen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn :  uitvoering van een overeenkomst (verdedigen van de belangen van onze leden) , uitvoering van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld : gegevens voor mandaat in Paritair Comité )  en uw toestemming.

5.2.      In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring of door het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website - geeft u FEBEG vzw de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

6.         Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt): Naam, voornaam, werkgever, functie, adres, email-adres, telefoonnummer (vast of GSM), taal, geslacht en eventueel geboortedatum.

7.         Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten) in niet-EU landen?
 

Wij gebruiken Mailchimp als e-mailing marketing automation platform.  Deze vennootschap  is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en handelt conform de GDPR-regels.

8.         Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 

8.1.      Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server .

8.2.      Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 van deze policy bepaalde doeleinden te bereiken. Indien het doeleinde is bereikt, zullen wij uw persoonsgegevens in principe wissen en in ieder geval niet langer dan 7 jaren bewaren.

9.         Wat zijn uw rechten? 
 

9.1.      U hebt het recht om ons te verzoeken tot :

  • inzage van uw persoonsgegevens;
  • verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

9.2.      U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens .

9.3.      U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.4.      Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

9.5.      U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL -  http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

9.6.      De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

9.7.      Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan FEBEG vzw op het vermelde e-mailadres waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

10.       Wat zijn onze verplichtingen?
 

10.1.    Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van FEBEG vzw.

10.2.    Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

10.3.    Op hun verzoek, werken we mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten .

10.4.    Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk mogelijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u FEBEG vzw contacteren op het e-mailadres info@febeg.be

10.5.    Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u mogelijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@febeg.be   
 

Coockies Policy


1. Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?


1.1.      Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website https://www.febeg.be van FEBEG vzw - Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven -, ondernemingsnummer 0894.510.739, met zetel te 1000 Brussel (hierna: “FEBEG VZW”, “wij” of “ons”).

FEBEG VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website https://www.febeg.be bezoekt. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze ‘Disclaimer; Privacy & Cookies Policies’ .

1.2.      Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookies Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Deze cookies policy werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.

 
2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?
 

2.1.      Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt.

2.2.      Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.
 

3. De cookies op de Website


3.1.      FEBEG vzw maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:

  • Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.
  • Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel.
  • Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.
  • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).
4. Cookies beheren of verwijderen


4.1.      Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of een ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer - EdgeGoogle Chrome - FireFox - Safari.

4.2.      Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.
 

Vragen? Contacteer ons gerust op volgend e-mailadres : info@febeg.be