Artikel

De werking van de Brusselse residentiële markt is dringend aan verbetering toe

15/11/2018

De Brusselse regulator Brugel bracht onlangs een advies uit over de toestand van de residentiële markt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In dit advies, dat gebaseerd is op een kwantitatieve en kwalitatieve benadering – via bilaterale ontmoetingen met leveranciers en consumentenvertegenwoordigers – wordt gewezen op de bijzonder alarmerende toestand van de Brusselse residentiële markt en de gevolgen daarvan voor de consumenten. De analyse van Brugel objectiveert op ontegensprekelijke wijze het gebrek aan structurele aantrekkelijkheid van de Brusselse residentiële markt, dat rechtstreeks tot uiting komt in een beperkt aantal actieve leveranciers, een uiterst laag aantal beschikbare aanbiedingen of een gedifferentieerd aanbodbeleid in vergelijking met de overige gewesten. Deze bevindingen zijn nadelig voor alle Brusselse consumenten, al dan niet beschermd.  Het advies van Brugel wijst ook op een bijkomend gevolg, dat sociaal onaanvaardbaar is: het reële risico dat veel klanten met schulden binnenkort zonder energie komen te zitten, hetgeen indruist tegen het beleid om de toegang tot energie te garanderen.

Dit reële risico van uitsluiting alleen, toont aan dat de Brusselse energiemarkt dringend aan hervorming toe is. Die moet erop gericht zijn de lasten voor de verschillende marktspelers opnieuw in evenwicht te brengen, in het belang van de consument.


 
Vincent Deblocq, power generation & retail markets advisor, FEBEG :
“De verbetering van de marktwerking in het Brussels Gewest vereist een algemene hervorming van de sociale beschermingsprocedure, met inbegrip van een herziening van de procedure in het vredegerecht. Zoals Brugel ook in zijn vorige studie over de procedure in het vredegerecht aan de kaak stelde, leidt de aard en de duur van deze procedure tot een snelle toename van de schuldenlast van de consument en aanzienlijke gerechtskosten. Met deze procedure kan overigens in slechts ongeveer 10% van de gevallen een beslissing tot afsluiting worden voorkomen, terwijl een buitensporig en oncontroleerbaar financieel risico op de leverancier wordt afgewenteld. De beleidsmakers moeten een duidelijk beeld krijgen van de situatie en het systeem hervormen door de lasten voor de leverancier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw in evenwicht te brengen. Zo kan enerzijds de Brusselse consument in moeilijkheden een betere bescherming genieten en kunnen anderzijds alle Brusselse consumenten profiteren van een dynamischer markt, zowel qua prijzen als qua beschikbare producten.”