Artikel

Flexibiliteit correct belonen

18/12/2023

Flexibiliteit is een zeer actueel thema in de energiesector. Het is immers een van de kernpunten in het FEBEG memorandum 2024 en in de recente studie “The Power of Flex" van Elia.

Met de toenemende elektrificatie van eindgebruikers en de groei van hernieuwbare energiebronnen zijn flexibiliteit en congestiebeheer op netwerken cruciaal geworden voor de bevoorradingszekerheid, maar
ook om de investeringen in sterkere netwerken te kunnen beperken.
 
Verschillende soorten flexibiliteit kunnen bijdragen tot een robuuster, stabieler en betrouwbaarder energiesysteem - via balancing en congestie-beheer - dat ook minder kost voor alle betrokkenen: flexibiliteit van de elektriciteitsproductie, industriële flexibiliteit en, in de toekomst, steeds meer flexibiliteit van de huishoudens.
 
Dit potentieel kan echter pas ten volle worden gerealiseerd als flexibiliteit correct wordt beloond, ongeacht het soort gecontracteerde flexibiliteit. Het recente rapport van Elia - dat enkel focust op de residentiële sector - wijst er terecht op dat hoe hoger het voordeel voor de verbruikers, hoe hoger de participatiegraad van de verbruikers en hoe hoger de systemische voordelen zijn. Voor FEBEG kan dit enkel bereikt worden door een kosten-efficiënte oplossing die binnen België afgestemd is om de complexiteit voor klanten en leveranciers te beperken.
 
Met de opkomst van residentiële flexibiliteit doen balancingdiensten zich nu ook voor op lagere spanningsniveaus en op een heel gedecentraliseerde manier op de distributienetten (een enorme uitdaging, maar ook een kans). DNB's willen ook steeds meer flexibiliteit contracteren om overinvesteringen in hun netten te vermijden of om congestie aan te pakken. Men moet in dit proces rekening houden met de impact van een veranderend verbruiks-profiel, zowel op de leveranciers als op de evenwichtsverantwoordelijken. Het verbruiksprofiel moet automatisch worden gecorrigeerd om de kosten voor de leveranciers en de onevenwichten in hun portefeuilles te compenseren (correctie van de individuele perimeter met correctie van het verbruiksprofiel).

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: «De behoefte aan flexibiliteit is groot. Flexibiliteit heeft grote voordelen voor ons energiesysteem. Het moet daarom correct gevaloriseerd worden voor degenen die het leveren. Het is van vitaal belang om in deze processen te zorgen voor eerlijke concurrentie-voorwaarden tussen alle betrokken partijen in het distributienetwerk. Er moet rekening worden gehouden met alle inkomsten en kosten, inclusief de negatieve impact op de portefeuille van leveranciers (evenwichts-verantwoordelijke partijen), die naar behoren financieel moeten worden gecompenseerd. »