Artikel

Het is vijf voor twaalf voor de Belgische bevoorradingszekerheid

13/02/2023

In een rapport dat begin december 2023 aan de "Kern" (federale regering) werd voorgesteld, heeft de transmissienetbeheerder (TNB) Elia duidelijk een belangrijk risico op middellange termijn voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in ons land geïdentificeerd.

De winters van 2025-2026 en 2026-2027 worden als bijzonder riskant beschouwd, met een potentieel capaciteitstekort van 1.200 MW in de Belgische productieperimeter tijdens de eerste winter en de mogelijkheid om voor de volgende winter een buffer van 1.600 MW aan te leggen voor het geval de verlengde kernreactoren niet beschikbaar zijn voor de winter van 2026-2027.

De verwachte tekorten zijn het gevolg van een verslechtering van de situatie op het gebied van de Europese opwekkingscapaciteit. Het gaat met name om een vermindering van de invoermogelijkheden door de beschikbaarheids-problemen van de Franse nucleaire vloot.
De aangekondigde volumes komen overeen met de werkelijke bijdragen tijdens piekverbruiksperioden.

In juni 2023 verwachten we een nieuwe ‘Adequacy & Flexibility Study’ van ELIA - voor de periode 2024-2034. Deze studie zou een mogelijke verslechtering van de situatie kunnen aantonen. Het zou ons een verfijnd beeld moeten geven van de omvang van de ontbrekende capaciteit voor deze twee winters.

FEBEG waarschuwt al geruime tijd voor deze risico's (zie de volgende artikelen over dit onderwerp (artikelen 123). De bevestiging van dit risico door Elia versterkt onze mening hierover.

Voor 2025-26 moeten wij nog 1.500 MW vinden (capaciteit gereserveerd voor de CRM Y-1 veiling), waaraan nog 1.200 MW toegevoegd moet worden als gevolg van de verslechtering van het initiële ‘adequacy’ scenario. Dit komt dus overeen met ongeveer 2.700 MW verminderd vermogen (derated).

FEBEG betwijfelt dat een dergelijke capaciteit op tijd gevonden kan worden. FEBEG heeft er eerder ook voor gewaarschuwd dat een initiatief als het CO2-reductietraject (criterium om in aanmerking te komen voor het CRM) sommige bestaande capaciteiten kan uitsluiten van deelname aan het CRM. Dit zou de volumes van de nieuwe capaciteit die nodig is om in de komende jaren de bevoorradingszekerheid te waarborgen, nog doen toenemen.

FEBEG dringt er nogmaals bij de regering op aan deze kwestie stevig aan te pakken en oplossingen te vinden voor dit capaciteitstekort.

Marc Van den Bosch, general manager, FEBEG: «Men moet alle mogelijkheden onderzoeken om te bepalen wat de meest efficiënte en economische manier is om het vastgestelde capaciteitstekort op te vullen. Wij herinneren eraan dat een van de te onderzoeken mogelijkheden erin bestaat het volume van de nieuwe capaciteit in het kader van het mechanisme voor capaciteits-vergoeding (CRM) te vergroten, met name de stuurbare capaciteit. Wij merken op dat de opzet van het CRM geen gunstig kader biedt voor investeringen, zoals blijkt uit het resultaat van de laatste T-4 capaciteitsveiling waar geen capaciteit werd gecontracteerd».