Conversie van arm naar rijk gas

Het ‘arm’ Nederlands gas is binnenkort uitgeput

In België worden twee soorten aardgas geleverd: het arm gas (of L-gas voor laagcalorisch gas) en rijk gas (of H-gas voor hoogcalorisch gas). Het arm gas komt uit Nederland. De Nederlandse Regering heeft beslist om de winning van arm gas geleidelijk aan af te bouwen om uiteindelijk de uitvoer ervan te stoppen tegen eind 2029.

Om het transport en de distributie van deze twee types gas in België te verzekeren, bestaan er twee aparte netwerken voor L- en H-gas naast elkaar.

1,6 miljoen Belgische gezinnen en ondernemingen zullen tegen 2025 moeten omschakelen van arm gas naar rijk gas

Als gevolg van deze beslissing van de Nederlandse Regering zullen de gasnetbeheerders geleidelijk aan het transport- en distributienet voor arm gas ombouwen naar een net voor rijk gas. Deze conversie zal plaatsvinden, sector per sector, tussen 2018 en 2025.

Deze verandering van type gas heeft gevolgen voor 1,6 miljoen klanten aangesloten op het net voor arm gas, of ongeveer de helft van de verbruikers in België. Ze bevinden zich in een gebied dat zich uitstrekt tussen Limburg en Henegouwen en omvat de grootste twee steden van het land: Brussel en Antwerpen (de zone ingekleurd in het blauw op de kaart hiernaast). De andere helft van de verbruikers moet niet omgeschakeld worden omdat ze al van meet af aan worden beleverd met rijk gas.

#A2D3F3
Donker

Alle actoren in de sector informeren en mobiliseren de klanten

De publieke overheden hebben een intense communicatiecampagne naar de gasverbruikers toe gelanceerd om deze langdurige conversie te begeleiden. De gasleveranciers van FEBEG nemen er aan deel samen met andere actoren zoals de publieke overheden, de distributienetbeheerders, de gasinstallateurs, de fabrikanten, enz. De gemeenschappelijke doelstelling is de betrokken verbruikers tijdig te sensibiliseren zodat de continuïteit van hun gasbevoorrading evenals een vlotte en veilige omschakeling van arm naar rijk gas verzekerd wordt.

Het hart van deze informatiecampagne is een website waarop het grote publiek alle informatie en lokale links zal terugvinden met antwoorden op alle praktische vragen over de omschakeling. Ben ik betrokken? Wanneer zal de omschakeling plaatsvinden in mijn gemeente/straat? Wat moet ik, als eigenaar of huurder, doen om de geschiktheid van mijn installaties te laten verifiëren? Welke technici zijn gemachtigd? …

De veranderingen in de transport- en distributie-infrastructuur zelf zullen uitgevoerd worden door de netbeheerders.

De gasverbruikers hebben op hun beurt de verantwoordelijkheid om een gemachtigd technicus te laten nakijken of alle gastoestellen op hun domicilie compatibel zijn met rijk gas.

De netbeheerders en de leveranciers zullen hun klanten op tijd verwittigen over de geplande datum voor de omschakeling in hun gemeente/straat en ze zullen hun aandacht trekken op de maatregelen die ze moeten nemen om de geschiktheid van hun installaties/toepassingen voor rijk gas te laten valideren.

#F4F4F4
Donker

Nieuws

Conversie van arm naar rijk gas – Gezamenlijke infosessie Synergrid/FEBEG

01/11/2017 | Artikel

De netbeheerders en leveranciers hebben bemiddelaars nodig om groepen te sensibiliseren die moeilijker te mobiliseren zijn (syndici, kansarme personen, eigenaars-verhuurders, enz.).