Elektriciteit, energie-efficiëntie en gas: de weg naar de Belgische energietransitie

In het Klimaatakkoord van Parijs werd vastgelegd dat de globale temperatuurstijging onder de 1.5°C moet blijven. Om dat te realiseren moeten alle grote uitstoters, waaronder Europa, zeer ambitieus zijn. In een strategie voorgesteld in 2018 was de Europese Commissie al erg ambitieus door een reductie tussen de 80 en 95% tegen 2050 te formuleren. Met de Green Deal wordt deze doelstelling mogelijks nog ambitieuzer door in 2050 te streven naar een CO2-neutrale economie.

FEBEG onderschrijft deze sterke Europese ambities. De energiebedrijven formuleren oplossingen om deze ambitie te realiseren tegen de vooropgestelde timing.

Energie-efficiëntie én gas/elektriciteitscombinatie

FEBEG is ervan overtuigd dat de oplossing om de doelstelling te bereiken bestaat uit de combinatie van energie-efficiëntie, elektriciteit en (hernieuwbaar en koolstofarm) gas.
Het uitgangspunt is dat concurrentie tussen de verschillende technologieën zorgt voor de meest kostenefficiënte oplossing op de geschikte plaats. Om een totale decarbonisatie te realiseren moeten:

• alle opties open houden; dat is essentieel om de betaalbaarheid te bewaken en de bevoorradingszekerheid te waarborgen.

• combinaties van maatregelen uitgewerkt worden: én energie-efficiëntie, én gas én elektriciteit.

• ambitieuze investeringen gebeuren in beproefde technologieën en in ontwikkeling van innovatieve technologieën.

#A2D3F3
Donker

Gas: klimaatvriendelijk én flexibel

Het aandeel niet-stuurbare hernieuwbare elektriciteitsproductie-eenheden zal in de komende jaren sterk toenemen.
Cruciaal is om het systeem daarbij voldoende flexibiliteit te bieden. Dat kan via stuurbare gascentrales en via Power-to-Gas.

Winter week generation vs demand
Donker

Aardgas is de minst koolstofintensieve fossiele brandstof

Een switch van koolstofintensievere brandstoffen naar aardgas kan op korte termijn al belangrijke CO2-reducties realiseren.

Donker

Power-to-Gas: veel voordelen

  • Moleculen zijn eenvoudiger op te slaan dan elektronen: gas vergroot de seizoensgebonden bevoorradingszekerheid.
  • De integratie van de gas- en elektriciteitssector vermindert de systeemkosten.
  • Maak optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur.
  • Decarbonisatie van de elektriciteits- en gassector leidt tot decarbonisatie van andere sectoren.
#A2D3F3
Donker

Gas heeft potentieel om te verduurzamen

​• Biogas en biomethaan zijn gassen van biologische oorsprong.
• Gas op basis van hernieuwbare elektriciteit: groene waterstof en synthetisch gas.
• Koolstofarm gas: aardgas wordt ingezet voor de productie van blauwe waterstof waarbij de CO2 wordt afgevangen en gestockeerd (CCS) of opnieuw gebruikt (CCU).

CCS/CCU biedt mogelijkheden tot decarbonisatie van de elektriciteitssector, de industrie en de productie van blauwe waterstof.

Daarmee bieden hernieuwbaar en koolstofarm gas de mogelijkheden om moeilijk te decarboniseren sectoren als transport, industrie en gebouwen te decarboniseren.

#E27A82
Wit

In fases naar een betaalbare en koolstofarme energiemix

Om dit te realiseren moet vandaag de noodzakelijke ondersteuning voor innovatieve projecten uitgerold worden.

  • Demonstratieprojecten moeten worden opgezet en de realisatie en uitrol ervan versneld.
  • Alle betrokken overheden moeten vandaag een gunstig regulatoir kader creëren om de energietransitie te realiseren.
In fases naar een betaalbare en koolstofarme energiemix
Donker

Nieuws

Het potentieel van biomethaan

17/04/2024 | Artikel

De energietransitie in België zal alleen slagen als we ook het potentieel van groene moleculen (koolstofvrij waterstof, biomethaan, enz.) benutten. Ze zijn nuttig voor bepaalde industriële processen, maar mogelijks ook voor het koolstofvrij maken van de elektriciteitsproductie en voor energieopslag op middellange en lange termijn (seizoensgebonden).

Gas heeft een sleutelrol in de elektriciteitsproductie van vandaag en morgen

26/06/2020 | Artikel

Dankzij hun flexibiliteit, hun stuurbaarheid, hun mogelijkheid om te schakelen naar piekproductie-eenheden en gebruik kunnen maken van low carbon en hernieuwbare gassen, zijn moderne STEG-gascentrales belangrijke troeven om een betaalbare energietransitie in België te realiseren.

De complementaire rol van gas in de energietransitie

26/06/2020 | Artikel

Als we vandaag spreken over hernieuwbare energie denken we vaak automatisch aan hernieuwbare elektriciteit, maar FEBEG is ervan overtuigd dat ook hernieuwbaar gas en koolstofneutraal gas een cruciale en complementaire rol gaan spelen in de transitie naar een koolstofneutrale maatschappij.

Relevante cases

Innovatie & transitie

De FEBEG leden zijn actief in de ontkoling van de gassector.
Bij het CO2-transport en -opslagproject 'Northern Lights' zijn drie partners betrokken (Equinor, Total en Shell), waarvan de eerste twee lid zijn van de FEBEG. De originaliteit van het project bestaat erin de CO2 die door talrijke partners en industriële sites wordt uitgestoten, op te vangen en per schip te vervoeren naar een een plaats waar het via een pijpleiding zal worden geïnjecteerd in een permanente opslagreservoir, (meerdere op lange termijn).

Innovatie & transitie

De FEBEG-leden zijn actief in de ontkoling van de gassector.
Eoly,
een dochteronderneming van de Colruyt-Groep , startte de beweging al heel vroeg met haar 'Don Quichote'-project, een demonstratieproject om hernieuwbare elektriciteit om te zetten in waterstof. Deze waterstof wordt ter plaatse rechtstreeks gebruikt om energie te leveren aan de vorkheftrucks die gebruikt worden in het belangrijkste distributiecentrum van Colruyt in Halle. Eoly is nu van plan om een fabriek op te richten voor de productie van waterstof uit hernieuwbare elektriciteit van het offshore windmolenpark Parkwind (ook een dochteronderneming van Colruyt).
 

Innovatie & transitie

De FEBEG leden zijn actief in de ontkoling van de gassector.
ENGIE is een wereldwijd geëngageerde energiegroep. Een van de strategische assen van de groep is de ontwikkeling van groene waterstofoplossingen, op industriële schaal, ten behoeve van de regionale en wereldwijde markten.