Marktmodel

Facturering door de leveranciers voor rekening van derden

Op het moment van de vrijmaking van de markt werd besloten dat de leveranciers van gas en elektriciteit de totaliteit van alle componenten van de factuur zouden factureren aan de klant. Zij storten vervolgens de verschuldigde bedragen door aan de netbeheerders en aan de overheids-diensten (transport- en distributiekosten, taksen, heffingen, enz.). Dit model van unieke factuur wordt in het jargon van de sector ‘marktmodel’ genoemd. Dit betekent concreet dat de leveranciers voor rekening van derden factureren en het grootste deel van de administratieve kosten en van de risico’s op wanbetaling die verbonden zijn aan deze facturatie dragen.

Disproportionele factuur

Uit een studie die in 2015 door FEBEG werd uitbesteed aan Accenture bleek dat de proporties van de verschillende componenten van de elektriciteitsfactuur (energie, transport- en distributiekosten, taksen en heffingen, openbare dienstverplichtingen, …) deze laatste jaren drastisch geëvolueerd zijn. Tien jaar na de invoering moet het huidige marktmodel verbeterd en evenwichtiger worden.

Impact op de leveranciers en de klanten
Het economisch efficiënte model van de unieke factuur moet behouden blijven ten gunste van de klanten. Voor de leveranciers is het echter onbillijk geworden: de verhouding van de component energie op de factuur vermindert, en die van de nettarieven, taksen en heffingen verhoogt constant. De administratieve kosten van het leveranciersmodel en de onbetaalde bedragen die gedragen worden voor rekening van derden bedroegen 204 miljoen € in 2014 (bij de vijf grootste leveranciers). Dat beïnvloedt de rentabiliteit en de werking van de leveranciers en indien de situatie niet verandert zou dit op termijn een impact kunnen hebben voor hun klanten: minder middelen om te innoveren, minder prijsdifferentiatie, minder concurrentie wegens het eventueel verdwijnen van bepaalde actoren…

#A2D3F3
Donker

De kosten verminderen en het evenwicht herstellen van het factuurmodel

Om deze situatie recht te zetten stelt FEBEG een reeks concrete acties voor.

Hoe de kosten verminderen?

1. Het proces van een unieke factuur (model SPOC) behouden, want het is het meest transparante en het meest rendabele model.

2. De inningsprocedures optimaliseren om een opeenstapeling van schulden te vermijden. Dit kan via het verkorten van de inningsperiode door sneller budgetmeters te installeren en door een dynamische samenwerking met de sociale instellingen te voeren.

3. Het mechanisme van het sociaal tarief vereenvoudigen via een complete automatisering, het verkorten van de periode van vóórfinanciering en een flexibilisering van de conformiteitscontrole door de CREG.

4. Elke nieuwe reglementering analyseren en evalueren waarbij bijvoorbeeld geverifieerd wordt of een specifieke heffing wel degelijk op zijn plaats is op de energiefactuur en door na te kijken, op basis van een kosten/baten analyse, of dit de meest efficiënte oplossing is.

5. De federale en regionale wijzigingen aan het systeem coördineren door bundeling van een beperkt aantal maatregelen binnen een voldoende vastgestelde invoeringstermijn.

Hoe kunnen we het evenwicht herstellen tussen de verschillende actoren?

6. Er zorg voor dragen dat elke actor van de energieketen (leveranciers, overheid, transport, distributie) zijn eigen lasten en risico’s draagt.

7. Het sociaal tarief kostenneutraal maken, zonder te raken aan de sociale klant. Hiervoor moet rekening gehouden worden met de verschillende verplichtingen van regionale quota voor de groene certificaten en een compensatie voorzien voor de administratieve kosten.

8. De wet m.b.t. het beheer van de groene certificaten zodanig uitvoeren dat de leveranciers de administratieve kosten kunnen doorrekenen.

Donker

Nieuws

VREG stelt in 2022 negatieve marges vast bij leveranciers met productieactiviteit

02/02/2024 | Artikel

Een gedegen opvolging van de financiële situatie in de sector en voldoende winst-gevendheid is essentieel om de stabiliteit van de markt te waarborgen. Onze bedrijven hebben een gezonde financiële sokkel nodig om te kunnen investeren in de energietransitie.

Lagere BTW op elektriciteit? Het venijn zit in de details

17/02/2020 | Artikel

Verschillende leden van de financiële commissie van het federale parlement pleiten voor een verlaging van de BTW op elektriciteit tot 6% voor de residentiële klanten. Op het eerste gezicht is dit een pragmatisch idee om de factuur te verlagen, vooral voor mensen in (energie) armoede. FEBEG is hier niet tegen gekant, ook omdat dit ook de concurrentiepositie van koolstofarme elektriciteit zou versterken. Een stimulans voor de energietransitie. Een paar kanttekeningen toch, omdat de duivel zit in de details...

Hoogtijd om de elektriciteitsfactuur af te slanken - Energiefactuur in België structureel hoger omwille van ODV

29/08/2019 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de studie van de VREG over de openbaredienstverplichtingen (ODV) in Vlaanderen. Deze studie geeft een duidelijk signaal: meer dan ooit is er nood om de elektriciteitsrekening volledig transparant te maken en te zoeken naar manieren om deze af te slanken.