Consumentenbescherming

De Belgische gas- en elektriciteitsconsument is één van de best beschermde in Europa

De consument is het middelpunt van de zorg en de activiteiten van de FEBEG-leden die gas en elektriciteit leveren.

FEBEG staat in permanente dialoog met de verschillende betrokken autoriteiten teneinde de consumenten maximaal te beschermen. De Belgische gas- en elektriciteitsconsument bevindt zich aldus onder de best beschermde van Europa.

“ Met het vijfde consumentenakkoord wordt er een nieuwe reeks beschermingsmaatregelen toegevoegd aan de voorgaande akkoorden. Dergelijke gedragscode betekent juridisch: ‘verbintenissen die een onderneming aangaat, bovenop de wet, ten aanzien van de consumenten.”

Kris Peeters, Minister van Werk, Economie en Consumenten (bron Belga) in 2018
#F5D3D5
Donker

Consumentenakkoord

Alle Belgische consumenten worden beschermd door de algemene wetten op de consumenten-bescherming. Bovendien onderschrijven de leden van FEBEG op vrijwillige basis het consumentenakkoord  (Akkoord – De consument in de vrije gas- en elektriciteitsmarkt).

Op 28 juni 2017, ondertekenden de FEBEG-leden op het Ministerie van Economie een nieuwe versie van dit akkoord sedert de vrijmaking van de energiemarkt. Aanvankelijk regelde het akkoord operationele problemen gebonden aan de vrijmaking van de markten zoals verhuizen en veranderen van leverancier.
Vervolgens is het akkoord geëvolueerd door bijkomende engagementen van de leveranciers op te nemen, zoals o.a. de jaarlijkse communicatie van het goedkoopste tarief.

#A2D3F3
Donker

“ Wij wilden een consumentenakkoord dat anticipeert op de uitdagingen van de energietransitie en dat aan de Belgische energieverbruikers een niveau van transparantie en bescherming biedt dat ongeëvenaard is in Europa. Dankzij dit vrijwillig engagement van de leveranciers zal de consument nog beter uitgerust zijn om zelf zijn keuze te maken uit het aanbod, in functie van zijn verbruik en zijn voorkeuren. ”

Marc Van den Bosch, Directeur-generaal van FEBEG
#F5D3D5
Donker

Rechtstreekse verkoop

Sommige leveranciers gebruiken het kanaal van deur-aan-deur verkoop. In 2017 heeft minister van Economie Kris Peeters een gedragscode opgesteld voor de deur-aan-deur verkopers.

Deze code werd opgesteld in samenwerking met de sectorale vereniging Belgian Direct Sales Organisation (BDSO). Het doel is om alle vormen van direct sales te reglementeren, waaronder ook de deur-aan-deur verkoop.

Deze zelfregulering van de sector is uitstekend nieuws. De energieleveranciers die binnen FEBEG verenigd zijn, onderschrijven deze gedragscode, voor zoverre deze toelaat om de kwaliteit van hun verkoopprocedure van deur-aan-deur verkoop te erkennen en de verbeteren.

Donker

Federale ombudsdienst voor energie

De leveranciers van gas en elektriciteit doen er alles aan om hun klanten tevreden te stellen. Het gaat hier niet enkel om hun beroepseer maar ook om een noodzaak binnen een sterk concurrentiële en dynamische markt.

Er zijn soms geschillen tussen klant en leverancier. Maar het aantal geschillen is relatief laag als je het totaal aantal leveringspunten ernaast legt nl 8 miljoen.

Indien de klant, na te hebben geprobeerd om het geschil te regelen met zijn leverancier, zich nog steeds benadeeld voelt, heeft hij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Ombudsdienst voor Energie.

Deze autonome federale dienst is bevoegd voor de verdeling van de vragen en klachten betreffende de werking van de markt van elektriciteit en aardgas en voor de behandeling van elk geschil tussen een eindklant en zijn leverancier. De ombudsman van Energie publiceert jaarlijks een activiteitsverslag.

#A2D3F3
Donker

Rol van de regulatoren

De regulatoren van de gas- en elektriciteitsmarkten houden een oogje in het zeil, de CREG op federaal vlak, en de VREG, CWaPE en BRUGEL op regionaal vlak.

Zij waken over het respecteren van de transparantie en de concurrentie op de markten van elektriciteit en aardgas. Zij houden daarbij steeds rekening met de fundamentele belangen van de verbruikers.

#DFDFDF
Donker

Nieuws

Energiearmoede: een andere aanpak dringt zich op

24/02/2020 | Artikel

De recente CREG-studie met betrekking tot energiearmoede wijst nogmaalsop het gewicht van de energiefactuur in het budget van de meest kwetsbare gezinnen. FEBEG werd in het kader van dit debat onlangs gehoord in het federale parlement.

FEBEG steunt de oproep van de Koning Boudewijnstichting om meer middelen ter beschikking te stellen aan de OCMW's voor de bestrijding van energiearmoede

16/10/2019 | Artikel

Dit Fonds Gas en Elektriciteit is sinds 2012 bevroren en bevat de werkmiddelen voor de OCMW’s om mensen in moeilijkheden te helpen met het beheren van hun energieverbruik en het betalen van hun facturen.

Goede marktwerking basis voor competitieve energieprijzen

17/10/2017 | Artikel

Voor FEBEG is het vangnetmechanisme wel degelijk marktverstorend en is de positieve evolutie van de energieprijzen te danken aan de sterke concurrentie en aan dalende groothandelsprijzen tijdens de laatste jaren. Het vangnetmechanisme wordt dan ook best gestopt.