Energiepact

De Belgische Ministers van Energie hebben de intentie om een gemeenschappelijke visie op het toekomstige Belgische energiesysteem te formuleren.
Ze willen dit vertalen in een Interfederaal Energiepact.

FEBEG en haar leden kunnen en wensen niet afwezig te blijven in dit belangrijke maatschappelijk debat. Integendeel, wij willen de visie mee helpen vorm geven en wij willen een partner zijn voor de overheid om deze visie nadien in de praktijk om te zetten.

Setting de scene : uitdagingen investeringen en opportuniteiten

De energiesector staat voor grote uitdagingen: het vergroten van het aandeel koolstofarme energieproductie, de evolutie naar een gedecentraliseerd energiesysteem, de digitalisatie en integratie van innovatieve technologieën, de actieve betrokkenheid van de klant, … De transitie naar een nieuw energiesysteem vergt daarom enorme investeringen, niet alleen bij de energiebedrijven maar eveneens bij de netbeheerders, de overheden, de bedrijven en de gezinnen. Vanzelfsprekend brengt de transitie ook tal van maatschappelijke voordelen met zich, bijvoorbeeld op het vlak van werkgelegenheid, strijd tegen de klimaatverandering, kwaliteit van het leefmilieu en keuzemogelijkheden voor de klant.

#F4F4F4
Donker

Goed werkende energiemarkt is key

Een goed werkende energiemarkt is een essentieel instrument om de investeringen voor de energietransitie op de meest kostenefficiënte manier te realiseren. Een markt waarin alle spelers op gelijke voet – onafhankelijk van hun identiteit, van hun locatie, van de technologie die ze gebruiken, van de producten en diensten die ze aanbieden – met elkaar kunnen concurreren, garandeert een efficiënt gebruik van de beschikbare energiebronnen en de meest competitieve prijs voor de klant.

#A2D3F3
Donker

" We zijn wij ervan overtuigd dat een gemeenschappelijke beleidsvisie noodzakelijk is om onzekerheid in de markt weg te nemen en zo investeringen te stimuleren. Het is immers de verantwoordelijkheid van de beleidsmakers om maatschappelijke keuzes te maken en het gewenste evenwicht tussen duurzaamheid, bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid te bepalen. Een duidelijk, voorspelbaar en stabiel kader verlaagt de investeringsrisico’s en zorgt ervoor dat de energietransitie vlotter en efficiënter - en dus ook goedkoper - zal verlopen. "

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG
#F5D3D5
Donker

FEBEG stelt principes voor om de energievisie vorm te geven

Als maatschappelijk verantwoorde energiebedrijven stellen wij de volgende principes voor als leidraad voor het uitwerken van de energievisie.

1. Zet in op de strijd tegen de klimaatopwarming. Het is onze maatschappelijke plicht ten opzichte van de toekomstige generaties om voldoende ambitieus te zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het effectief realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030 is dan ook slechts een minimum.

2. Plaats de klant in het middelpunt. Betrokkenheid, comfort en prijs zijn de kernwoorden. De energietransitie zal pas slagen wanneer alle klanten zich erbij betrokken voelen. De energiebedrijven moeten de vrijheid krijgen om te investeren in innovatieve producten en diensten die de keuzemogelijkheden voor de klanten vergroten, die de klanten comfort bieden en die de klanten toelaten om deel te nemen aan de markt zodat ze de vruchten kunnen plukken van de energietransitie.

3. Speel de Belgische troeven uit. België is niet rijk bedeeld met natuurlijke rijkdommen of geschikte locaties voor hernieuwbare energieproductie. Daarom moeten we de troeven die we wel hebben, optimaal benutten. Een robuuste energiesector gebaseerd op een sterk productiepark heeft niet alleen een sterk industrieel beleid, maar ook een sociaal energiebeleid mogelijk gemaakt. De energie-intensieve industrie – één van de steunpijlers van de Belgische economie – heeft steeds kunnen rekenen op een zekere en competitieve energievoorziening.

België beschikt over een uitgebreide gasinfrastructuur die we optimaal moeten benutten. Onze interconnecties met de buurlanden laten ons toe om elektriciteit in te voeren, maar kunnen ook voor uitvoer gebruikt worden. Dankzij de sterk ontwikkelde distributienetten heeft België - met beperkte investeringen - al heel wat hernieuwbare energieproductie kunnen aansluiten. België stond steeds sterk op het vlak van innovatie en R&D: laat dit nu net de basis vormen van het slimme energiesysteem van de toekomst.

4. Stel de Belgische welvaart veilig op langere termijn. Een beleidsvisie moet de korte termijn overstijgen en vooruitblikken, of met andere woorden een strategie bepalen en de krijtlijnen uitzetten van de toekomstige energievoorziening met het oog op het maximaliseren van de welvaart in België. In welke mate wil België energie-onafhankelijk zijn? Welk tekort voor energie is aanvaardbaar op onze handelsbalans? Hoezeer willen we rekenen op de invoer van elektriciteit uit de buurlanden om onze bevoorradingszekerheid veilig te stellen? Willen we een wereld met schaarste, prijspieken op de energiemarkten, afschakelingen, … of verkiezen we te investeren in voldoende eigen productie zodat de Belgische bedrijven en gezinnen kunnen genieten van relatief lagere en stabiele elektriciteitsprijzen? Willen we de kans missen om nieuwe kwalitatieve jobs te creëren in de elektriciteitssector?

Donker

Maak van België opnieuw een uitvoerland van elektriciteit!

Enkel een voluntaristische beleidsvisie met een duidelijke ambitie kan bedrijven en burgers enthousiasmeren en in beweging brengen.
Wij roepen de Ministers van Energie dan ook op om een wervende en ambitieuze energievisie te formuleren die voortbouwt op bovenstaande principes: maak van België opnieuw een uitvoerland van elektriciteit.

Deze ambitie houdt een voluntaristische aanpak in, een én-én-verhaal: België moet investeren én in nieuwe diensten op vlak van energie-efficiëntie en vraagbeheer, én in hernieuwbare energiebronnen én in aanvullende stuurbare productie-eenheden.
Alleen zo kunnen we de bedrijven en gezinnen – ook op langere termijn – laten genieten van een duurzame, zekere en betaalbare energievoorziening.

#A2D3F3
Donker

Documenten

Energiepact: niet alleen visie, maar ook ambitie

Om dit strategische debat op gang te brengen, heeft FEBEG een compacte en pragmatische visie uitgewerkt. Ze weerspiegelt de gemeenschappelijke ambitie van de leden van FEBEG om van de markt de echte motor van de energietransitie te maken. Ze bevat concrete maatregelen die moeten worden opgenomen in een langetermijnvisie.

PDF icon download (291.79 KB)

Nieuws

Capaciteitsmarkt (CRM): een regeringsbeslissing noodzakelijk om investeringen in de energietransitie te stimuleren

20/07/2018 | Persbericht

FEBEG verwelkomt de beslissing die de Belgische regering vandaag heeft genomen om een ​​marktbreed capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) in België te implementeren. Dit CRM zal de energiemarkt (EOM) aanvullen met een echte capaciteitsmarkt die de beschikbaarheid van voldoende productiecapaciteit, opslag en vraagbeheer zal garanderen en zo de langetermijn bevoorradingszekerheid op vlak van elektriciteit voor ons land te waarborgen.

 

De federale energiestrategie: Een belangrijke stap voor onze sector

30/03/2018 | Persbericht

FEBEG stelt vast dat de federale regering een akkoord bereikt heeft over het energiepact.  De goedkeuring van een federale energiestrategie is een belangrijke stap voor onze sector. FEBEG benadrukt dat de concretisering van dit pact in politieke maatregelen op alle betrokken beleidsniveaus en in productie-installaties een politieke en industriële uitdaging zonder voorgaande is.

FEBEG reageert op de studie van de CREG over de rentabiliteit van de bestaande STEG-centrales in België

19/03/2018 | Artikel

FEBEG reageert op deze studie met een standpuntnota. Zij licht de theoretische aanpak van de CREG toe en brengt sterke nuanceringen aan in de conclusies van de studie.