Sociaal Tarief

Het sociaal tarief is een federaal tarief dat aan de rechthebbenden toelaat om te genieten van een voordeliger tarief dan het commercieel tarief voor gas- en elektriciteit.

De leveranciers worden betrokken bij de toekenning van het sociaal tarief via de unieke energiefactuur en via de bijhorende administratie die gekoppeld wordt aan de toekenning ervan aan een belangrijk deel van hun klanten. In België geniet ongeveer één klant op 10 van het sociaal tarief, zowel voor gas als voor elektriciteit. 96% van deze klanten worden bediend door de leveranciers, het saldo door de Distributienetbeheerders (DNB) als noodleveranciers.

In 2019, hadden in België ongeveer 456.000 huishoudens recht op dit sociaal tarief (rond de 272.000 voor gas). Het actueel systeem blijkt meer dan ooit broodnodig, want de energiefactuur heeft een zeer grote impact op het budget van gezinnen in armoede.

Het sociaal tarief hervormen om de begunstigden beter te bedienen

De leveranciers gaan akkoord met het principe van deze sociale maatregel. Zij zijn echter van mening dat de manier waarop het systeem werkt, niet toelaat om de gemaakte kosten te dekken.  Op administratief vlak is het vatbaar  voor verbetering in het belang van rechthebbenden én leveranciers.

#C7E5F8
Donker

Waarom moet het systeem verbeterd worden?

De administratieve logheid van het systeem veroorzaakt hoge werkingskosten en onzekerheid voor de rechthebbenden. Bovendien is de toepassing geen nuloperatie op het niveau van de kosten voor de leveranciers.

Een administratief ingewikkeld proces vatbaar voor verbetering ten voordele van de rechthebbenden

Ondanks grote inspanningen van de betrokken instanties is het systeem dat de gegevens van de rechthebbenden overdraagt van de autoriteiten naar de leveranciers geplafonneerd tot ongeveer 85% van de rechthebbenden : er vinden nog altijd veel  ‘papieren transacties’ plaats. Klanten waarvan de gegevens niet automatisch overgemaakt worden, moeten zelf hun attest bezorgen.

Er duiken ook veel problemen op bij een verhuizing of een leverancierswissel.

Een recht dat vervalt, of dat verkeerdelijk toegekend wordt, geeft aanleiding tot vele rectificaties van facturen. Dit veroorzaakt grote ontevredenheid bij de klanten en riskeert een toename van wanbetalingen.

Pragmatische voorstellen van FEBEG :

 • Eenvormigheid van de attesten van de verschillende sociale instanties
 • Tijdige invoering van de attesten in de databanken van de sociale instellingen zodat de leveranciers op tijd verwittigd worden van de verlengingen
 • Het doorgeven van een papieren attest beperken tot enkel die gevallen waar er geen ‘matching’ is.

Invoering is geen nul-operatie voor de kosten van de leveranciers. Het is een ingewikkelde administratie waarbij heel wat manueel werk komt kijken.

De aanvraag en de behandeling van papieren attesten voor de ‘niet-gematchte’ rechthebbenden – bijv. het scannen, de koppeling aan het klantendossier, de contactopname met de klant, de aanpassing van het contract en rechtzetting van de factuur, enz. – evenals de manuele tussenkomsten zijn administratief erg ingewikkeld. Dit terwijl er voor deze administratieve werkbelasting geen vergoeding meer is zoals vóór 2012.

Het referentietarief (de terugbetaling door de leverancier van het verschil tussen het sociaal tarief en het mediaan commercieel tarief) dat door de federale overheden werd vastgelegd, dekt niet de reële kosten in Vlaanderen en Wallonië, want het is gebaseerd op de Brusselse regio waar het quota van groene certificaten minder hoog is.

Tot slot zijn het de leveranciers die het systeem vóórfinancieren in afwachting dat het verschil tussen het sociaal tarief en het referentietarief hen wordt teruggestort… 18 maanden later.

Pragmatische voorstellen van FEBEG op korte termijn :

 • Een vaste administratieve vergoeding per sociaal toegangspunt (zoals vóór 2012)
 • Aanpassing van de berekening van het referentietarief
  • Berekening op basis van de quotaverplichting en van de prijzen van groene certificaten in de verblijfsregio van de klant
  • Rekening houden met het aantal afnemers van de producten en een basispakket van diensten
 • Meer flexibele controleprocedures met een toegelaten/getolereerde foutenmarge
 • Invorderen van de schulden op basis van trimestriële aanbetalingen
#E3EDCA
Donker

FEBEG vraagt aan de overheden om het systeem van het sociaal tarief te revalueren teneinde de toekenning kostenneutraal te maken voor de leveranciers en vooral een vereenvoudiging van de administratieve rompslomp voor de rechthebbenden. Er moet geëvolueerd worden naar een systeem waarbij de sociale klanten genieten van een maximale administratieve vereenvoudiging en vooral duidelijkheid krijgen aangaande hun statuut.

Katharina Bonte, regulatory manager retail markets electricity & gas
#F5D3D5
Donker

Nieuws

Sociaal tarief voor elektriciteit en gas: een aanzienlijke korting t.o.v. het commercieël tarief

05/10/2020 | Artikel

Het sociaal tarief wordt nu elk kwartaal herzien door de CREG. Wat ook de opwaartse of neerwaartse trend van het sociale tarief is, dit tarief is altijd aanzienlijk voordeliger dan het gemiddelde commerciële tarief van de leveranciers dat op dat moment van kracht is.

FEBEG Webinar - 'Sociaal tarief voor gas en elektriciteit : Een systeem voor herziening vatbaar om de positieve aspecten ervan te behouden'

18/05/2020 | Artikel

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is veruit de belangrijkste sociale maatregel in de elektriciteits- en aardgasmarkt.
De vraag om het recht op het sociaal tarief verder uit te breiden is plots heel actueel. Recent werden twee wetsvoorstellen in de Kamer ingediend. Op 18 mei 2020, organiseerde FEBEG een Webinar over dit thema. Herbekijk dit Webinar of ontdek de presentaties gegeven ter deze gelegenheid...

Wat vindt Europa van het sociaal tarief?

25/04/2020 | Artikel

De Europese Commissie bevestigt in een recent rapport over de energiekosten en -prijzen dat België met de toepassing van het sociaal tarief in feite aan prijsregulering doet (wat enkel onder strenge voorwaarden mogelijk is). Er is dan ook een evaluatie van het systeem nodig.