Statistieken elektriciteit

Productie, verbruik en productiecapaciteit van elektriciteit in België

Netto elektriciteitsproductie in België in 2022

De onderstaande grafiek illustreert de procentuele verdeling van de netto elektriciteitsproductie in België per productie technologie.

 

De onderstaande grafiek illustreert de evolutie van de netto elektriciteitsproductie in België die 91,8 TWh bedroeg in 2022. 

Onderstaande grafiek toont het marktaandeel 2022 van FEBEG in termen van productie (geconsolideerde productiecijfers van de FEBEG-leden per productiebranche). 

Elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen in België

De onderstaande grafiek geeft meer details over de evolutie van het aandeel van de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen in België. 

Import en export 

De netto-invoer van elektriciteit (= invoer - uitvoer) blijft sterk negatief, ondanks de definitieve sluiting van de eerste kernreactor (Doel3) op 01/10/2022. De uitvoer - vooral naar Frankrijk, door de hoge onbeschikbaarheid van Franse kernenergie - verklaart het nog hogere niveau van de uitvoer van elektriciteit in vergelijking met 2021.
België is dus voor de vierde opeenvolgende keer sinds 2010 een netto-exporteur van elektriciteit en draagt bij tot het evenwicht van het Europese elektriciteitssysteem.

 

Productiecapaciteit in België

Geïnstalleerde capaciteit per productietechnologie

De onderstaande grafieken illustreren de verdeling van alle productiecapaciteiten in België en hun evolutie tot eind 2022 per technologie.

Geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie in België

De onderstaande grafiek toont de evolutie en de verdeling van hernieuwbare energiebronnen in België in termen van geïnstalleerde capaciteit. De totaal geïnstalleerde hernieuwbare energie capaciteit bedroeg om en bij de 14.044 MW eind 2022 (dit vertegenwoordigd ongeveer de helfte van de totale geïnstalleerde capaciteit in België).

Onderstaande grafiek toont de uitbreiding van de windmoleninstallaties en hun geografische verdeling in België uitgedrukt in geïnstalleerde MW.

‘Load factor’ (belastingsfactor)

De belastingsfactor wordt berekend als de verhouding tussen de effectief geproduceerde elektriciteit en de elektriciteit die gedurende dezelfde periode zou zijn geproduceerd indien de geanalyseerde productie-eenheid continu op zijn nominale capaciteit (volle capaciteit) had gewerkt. Hieronder de belastingsfactor uitgedrukt in procenten voor enkele technologieën in België voor heel het jaar 2022 en voor de voorafgaande jaren.

Elektriciteitsverbruik in België

Verbruik in 2022

In 2022 daalde het elektriciteitsverbruik in België tot 79 TWh als gevolg van de energieprijzencrisis en het sterke prijssignaal dat daardoor werd gegenereerd. Deze historisch daling met bijna 6% was des te opmerkelijker omdat er in 2021 een sterk economisch herstel was na COVID-19. Het berekende verbruik is als volgt gedefinieerd: netto-productie - elektriciteitsverbruik van pompaccumulatiecentrales – netverliezen + import - export. Het verbruik van de energiesector (raffinaderijen etc.) is in deze indicator opgenomen. 

De onderstaande grafiek toont de verdeling van het elektriciteitsverbruik, in TWh, per marktsegment. Opgepast dit gaat over 2021 cijfers. Data voor 2022 zijn nog niet beschikbaar.


Opmerkingen voor alle bovenstaande grafieken:
  • De cijfers waarop bovenstaande grafieken zijn gebaseerd, zijn te goeder trouw opgesteld door FEBEG op basis van verschillende bronnen (Eurostat, FOD economie, Eurelectric, Elia, Synergrid, etc.).
    FEBEG kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid van deze cijfers.
  • * voorlopige cijfers

Meer informatie, statistieken en cijfers zijn online beschikbaar via ons jaarverslag 2022. Het jaarverslag over 2023 wordt eind juni 2024 gepubliceerd.

Transparantie van de operationele productiecijfers van FEBEG

Sinds 2006, tekenden alle leden met productieactiviteiten verenigd onder FEBEG een samenwerkingsakkoord met Elia om een zeker aantal pertinente statistieken op het vlak van elektriciteitsproductie in België aan te leveren.

Het betreft de elektriciteitsproductie aangesloten op het hoog- en middenspanningsnet van Elia, wat het merendeel van de elektriciteitsproductie dekt. De cijfers worden ter beschikking gesteld via een specifieke sectie op de Elia website.
Dit initiatief voor transparantie, dat ook vandaag verder loopt, is vrijwillig. De cijfers worden te goeder trouw door de producenten aangeleverd en gepubliceerd door Elia.

Eurelectric electricity data assistant 'Elda'

Eurelectric (de Unie van de Elektriciteitsindustrie), de Europese federatie waarvan FEBEG lid is, stelt een dynamisch dashboard beschikbaar met gegevens over elektriciteit in verschillende Europese landen.

Elda - Your 'electric data assistant' by Eurelectric

Elda is de naam van dit dataplatform waar je gegevens kunt vinden over elektriciteitsproductie en -capaciteit, aanverwante emissies, vraag naar elektriciteit, elektriciteitsprijzen en grensoverschrijdende elektriciteitsstromen. Elda biedt zowel historische gegevens als een 'Year to Date'-weergave voor het huidige jaar, voor elk Europees land en voor de Unie als geheel.